GDPR sdělení ke splnění informační povinnosti

 

Společnost: Bc. Alena Obrová

IČ: 04100255

se sídlem: Španielova 1256/63, 163 00 Praha 6 - Řepy ("Správce")

 

zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů ("GDPR") a dalšími právními předpisy.

 

Za účelem náboru zaměstnanců, pracovněprávních agendy, mzdové agendy, docházky, provozování e-shopu, zasílání obchodních sdělení, pořádání akcí a soutěží v rámci firmy Bc. Alena Obrová a upozornění na novinky jsou zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů (jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, telefonní číslo, e-mail), a to na základě zákonné povinnosti, plnění smlouvy (resp. opatření před uzavřením smlouvy), provozem IT a souhlasem se zpracováním osobních údajů.

 

Osobní údaje bude "Správce" zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců.

Osobní údaje bude "Správce" zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu.

"Subjekt údajů" má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných "Správcem", jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti jejich zpracování.

"Subjek údajů" má dále právo získat od "Správce" osobní údaje, které se subjektu týkají a jež subjekt údajů "Správci" poskytnul. "Správce" na základě žádosti "subjektu údajů" poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost "subjektu údajů" poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.

 

"Správce" nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.

Domnívá-li se "subjekt údajů", že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se ztížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Kontaktní údaje "Správce":

Bc. Alena Obrová

Španielova 1256/63

163 00  Praha 6 - Řepy

tel.: 606173226

e-mail: alda21@centrum.cz